مشاوره بازاریابی و تحقیقات بازار

 

می توان گفت تبلیغاتی موثر واقع می شود که بر پایه شناخت دقیق بازار و مخاطب و در قالب یک برنامه دقیق و زمانبندی شده، طراحی و اجرا شود. تحقیقات بازار، شرکت ها و سازمان ها را از وضعیت رقبا و روند آتی بازار و همچنین رفتار مصرف کننده مطلع کرده و منجر به تصمیم گیری صحیح و اثربخش می گردد.

واحد تحقیقات و بازاریابی نگین هزاره سوم با در اختیار داشتن نیروهای متخصص ، توانایی انجام تحقیقات کمی و کیفی بازار ( شامل تحلیل بینش مشتریان و سنجش و پایش برند و اطلاعات جمعیت شناختی و در کل ارزیابی برند ) مصرف کننده و رقبا و همچنین اثربخشی تبلیغات انجام شده در بین مخاطبین را دارد.

همچنین در این شرکت جهت ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان با استفاده از تیم های خبره و ایده های بکر تبلیغاتی و بازاریابی، مشتریان را در مسیر صحیح رسیدن به اهداف ایشان هدایت می کنیم تا با انتخاب مناسب ترین راهکار تبلیغاتی به کسب و کار آنها رونق بخشیم.