آگهی تلویزیونی آقای فرش (به یک سوم قیمت فکر نکنید)

آگهی تلویزیونی آقای فرش (به یک سوم قیمت فکر نکنید)

آگهی تلویزیونی آقای فرش
میدونید واقعیت چیه؟!
به یک سوم قیمت فکر نکنید.